Pre Váš pohodlnejší nákup používame súbory cookies. Viac informácií

Reklamačný poriadok

V prípade vzniku nároku reklamácie, pri zisťovaní príčin problému, vytlačte a vyplňte prosím tento reklamačný protokol. Pokiaľ bol tovar doručený prepravnou službou, zašlite ho späť obratom na našu adresu a zásielku označte slovom "REKLAMÁCIA". Výrobok je potrebné zabaliť do pôvodného obalu, priložiť všetku dokumentáciu, ktorá bola s výrobkom dodávaná. Naše reklamačné oddelenie sa následne bude Vašim reklamačným podnetom zaoberať.

Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Podrobný reklamačný poriadok spoločnosti HONDA PH Konzulta, s.r.o.  ako prevádzkovateľ  e-shop motopro.sk.

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka) a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").
 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho.
 1. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
 1. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 1. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 1. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru a dokladom o zaplatení.
 1. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzke predávajúceho v súlade s § 18 ods. 2 Zákona tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie - Reklamačný protokol a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne vyplniť všetky požadované informácie (druh tovaru, počet kusov, dátum kúpy, popis chyby). Reklamačné konanie začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a reklamovaného tovaru predávajúcemu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.
 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzke, za prítomnosti osoby poverenej na vybavovanie reklamácií.
 1. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.
 1. Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o prijatí reklamácie tovaru do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru vo vhodnej forme, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s § 18 ods. 5 Zákona.
 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru do 30 dní od začiatku reklamačného konania. V prípade, ak je nutné poslať tovar na posúdenie reklamácie dodávateľovi, alebo výrobcovi, môže sa doba na vybavenie reklamácie predĺžiť, čo bude zo strany predávajúceho oznámené kupujúcemu. V prípade, že predávajúci rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady (ďalej len "neoprávnená reklamácia"), znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, to znamená náklady na odborné posúdenie znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou na reklamáciu, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len "náklady z neoprávnenej reklamácie"), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.
 1. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný za obdobný s porovnateľnými technickými parametrami po vzájomnom odsúhlasení.
 1. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 1. nepredložením dokladu o zaplatení,
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s bežným používaním tovaru,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.
 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie tovaru v prípade neoprávnenej reklamácie,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 1. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru a potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.
 1. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 1. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 1. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
 1. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom: predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo predávajúci chybný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).
 1. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu výmenou tovaru za tovar iný funkčný, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.
 1. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v reklamačnom protokole.
 1. Reklamačný tovar je možné poslať doporučenou poštou alebo kuriérom, pričom náklady hradí kupujúci, prípadne tovar doručiť osobne.


  V Trenčíne 1.07.2017